มุม Download
ปรับแผน ปี2562 Update 18/06/2562
แบบฟอร์มโครงการ ปี2563 Update 18/06/2562
ฟอร์มจัดทำแผนปี 2563 Update 18/06/2562
แบบฟอร์มปรับแผน รพ.อต. ปี 2563 Update 18/06/2562
ผลการดำเนินงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561 Update 28/02/2562
ผลการดำเนินงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2562 Update 27/02/2562
แบบฟอร์มปรับแผน โรงพยาบาล อุตรดิตถ์ 2562 Update 10/04/2562
คู่มือการจัดเรียงเวชระเบียนตามมาตรฐาน สปสช. Update 8/01/2562
คู่มือแนวทางการตรวจสอบเวชระเบียนผู้ป่วยใน(IPD Audit) ฉบับย่อ Update 18/12/2561
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 Update 7/11/2561
Download แบบฟอร์โครงการปี2562 Update 7/11/2561
งบทดลอง ปี2561 Update 5/11/2561
รายละเอียดประกอบบัญชี เงินสด เงินฝากธนาคาร Update 5/11/2561
APPROVED_10673_201810297 update 31/10/2561
โปรแกรมประกันสังคม สำหรับติดตั้ง รพช.-รพ.สต update 31/10/2561
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 Update 03/10/2561
แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการใช้บริการงานคลังเวชภัณฑ์
แผนปี 61 ลงเว็ป สสจ.อนุมัติ พย 60
แบบฟอร์มการจัดทำแผนปี 2562 รพ.อุตรดิตถ์
เอกสารปรับแผน ปี 2561
เอกสารเผยแพร่ รพ.อุตรดิตถ์
 


จำนวนผู้เข้าชม