กลุ่มกระจกเงา Download
คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน รพ.อุตรดิตถ์ Download
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 Download
โครงสร้างการแบ่งสายงานการบังคับบัญชาภายในโรงพยาบาลอุตรดิตถ์2553 Download
รายงานผลการวิเคราะห์การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 2560 รพ.อุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ Download
โครงสร้างและอัตรากำลัง งานประชาสัมพันธ์ Download
โครงการพัฒนาศักยภาพ จนท.ของรัฐ กลุ่มอำนวยการ รพ.อุตรดิตถ์ Download
รายงานผลการอบรมเสริมสร้างความรู้ ปลูกจิตสำนึกจริยธรรมข้าราชการ ในการป้องกันปราบปรามการทุจริต 2561 Download
ภาพ ปลูกจิตสำนึกจริยธรรมข้าราชการ ในการป้องกันปราบปรามการทุจริต 2561 Download
Flow(แบบ)
ปย ๒ (ตัวอย่าง,แบบ,ติดตาม)
ปย.๑(แบบ)
 


จำนวนผู้เช้าชม