ด้านที่ 1 ด้าน Lab/X-ray
ด้านที่ 2 ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ด้านที่ 3 ด้านยา
ด้านที่ 4 ด้านIC
ด้านการพยาบาล
ด้านการรักษา
ไม่ใช่คลินิก(เหตุการณ์ไม่ส่งผลทางคลินิก)
กิจกรรมทบทวน
ข้อร้องเรียน
เหตุการณ์ร้ายแรง (Sentinel Event)