สิทธิประโยชน์พนักงานกระทรวงสาธารณสุข

ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป พ.ศ. 2561 ว3543

ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2561

ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข Download เอกสารคลิก