สิทธิประโยชน์พนักงานราชการ


ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ

  1. เรื่อง ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราขการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562
  2. เรื่อง ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราขการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
  3. เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ.2554
  4. เรื่อง ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
  5. สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ.2554
  6. แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ.2554
  7. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการทั่วไป
  8. เรื่อง เครื่องแบบพิธีการ 2552 (23/09/2552)
  9. เรื่อง หลักเกณฑ์,เงือนไขการสรรหา และแบบสัญญาจ้าง 2552 (23/09/2552)