สิทธิประโยชน์ลูกจ้างชั่วคราว

สวัสดิการของลูกจ้างชั่วคราวในหน่วยงานภาครัฐ

ก่อนจะกล่าวถึงสวัสดิการของลูกจ้างชั่วคราวในหน่วยงานภาครัฐ เพื่อไม่ให้เกิดความสับสน คงจะต้องชี้แจงให้เข้าใจในเบื้องต้นก่อนว่าการจ้างงานของหน่วยงานภาครัฐนั้นจะแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานราชการ ทั้งนี้ ในแต่ละประเภทก็ย่อมจะมีสวัสดิการที่แตกต่างกันไป สำหรับในที่นี้จะกล่าวถึงเฉพาะลูกจ้างชั่วคราว เพื่อเปรียบเทียบให้เห็นว่าการจ้างงานชั่วคราวระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนนั้นมีความแตกต่างกันอย่างไร

ลูกจ้างชั่วคราวในหน่วยงานภาครัฐ โดยปกติจะได้รับเงินเดือนประมาณ 10,000 ไปจนถึง 15,000 ในเบื้องต้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตั้งงบประมาณของแต่ละหน่วยงาน รวมตลอดจนถึงภาระหน้าที่ซึ่งตัวผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบ ส่วนสวัสดิการอื่นๆ นั้น แม้จะมีไม่เทียบเท่ากับพนักงานราชการ แต่ก็จัดว่าอยู่ในระดับที่น่าพอใจ ไม่ว่าจะเป็นสิทธิในการลาป่วย การลาเพื่อคลอดบุตร การลาเพื่อปฏิบัติกิจธุระส่วนตัว การลาเพื่อพักผ่อน เพื่อประกอบพิธีทางศาสนา เพื่อการฝึกอบรม หรือแม้กระทั่งการลาเพื่อไปตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล (เกณฑ์ทหาร) แต่ทั้งนี้ การอนุมัติจะต้องขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของหัวหน้างาน เพื่อความเหมาะสมโดยไม่ก่อให้เกิดความบกพร่องในหน้าที่ ทั้งยังมีเงื่อนไขเพิ่มเติมบางประการ เช่น จะต้องทำงานมาไม่น้อยกว่า 6 เดือน หรือในกรณีการลาอุปสมบท จะไม่ได้รับค่าแรงเหมือนอย่างพนักงานประจำ เป็นต้น

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลของลูกจ้างชั่วคราว พ.ศ.2545 Download เอกสารคลิก