แบบฟอร์ม หนังสือขอลาออกจากราชการ

หมายเหตุ

1.  ตามระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการลาออกจากราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. 2551 ข้อ 5 วรรค 1  กรณีที่เห็นว่าจำเป็นเพื่อประโยชน์แก่ราชการ  หมายถึง  อาจเกิดความเสียหายแก่ราชการได้หากมีการอนุญาตให้ข้าราชการผู้นั้นออกจากราชการ  ตั้งแต่วันที่ขอลาออก  เช่น  มีภารกิจที่ผู้ขอลาออกสามารถดำเนินการให้เสร็จก่อนหรือภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ขอลาออก  หากให้ผู้อื่นมาดำเนินการแทนอาจต้องใช้เวลามากขึ้น  เป็นต้น  และต้องมิใช่เพื่อการอื่นได้แก่  เพื่อการสอบสวน  การลงโทษทางวินัยหรือการชดใช้ทุนการศึกษาหรือฝึกอบรม

2.  กรณีขอระงับการลาออก  ให้ผู้ขอลาออกยื่นหนังสือแสดงความจำนงขอระงับการลาออกต่อผู้บังคับบัญชาก่อนวันที่การลาออกจะมีผล

3.  ในกรณีลาออกเพราะป่วย  ให้แนบใบตรวจโรคของแพทย์ตามแบบราชการเสนอไปด้วยว่าป่วยเป็นโรคอะไร

ขั้นตอนการดำเนินงาน

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน(แนบเอกสารเพิ่มเติมในบางกรณี) นำเอกสารยื่นที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ตึกอำนวยการ ชั้น 3 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์

2020-07-16 09:52:19

แสดงความคิดเห็น