ขอความร่วมมือตรวจสอบและปรับปรุง แก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ

บันทึกข้อความ Download เอกสารคลิก

เอกสารที่แนบมา ๑ , ๒ , ๓

แบบคําขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ 7127

ด้วย กรมบัญชีกลางได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิ ได้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ผู้รับเบี้ยหวัด ผู้รับบำนาญ ดำเนินการปรับปรุง แก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อมูลของตนเองและบุคคลในครอบครัวในฐานชัอมูลบุคลากรภาครัฐให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และสามารถตรวจสอบข้อมูลของตนเองและบุคคลในครอบครัวผ่านซ่องทางการตรวจสอบ ช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ดังนี้

๑. เว็บไซต์ https://pws.cgd.go.th/EFiling/login.jsf โดยการลงทะเบียนในระบบการยื่นขอรับ บำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

๒. แอพพลิเคชั่น "CGD iHealthCare" โดยการดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น ด้วยโทรศัพท์มือถือ และลงทะเบียนก่อนเข้าใช้งาน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาตัวย ๒ หากตรวจสอบแล้วพบว่าข้อมูลตนเองและบุคคลในครอบครัวไม่ถูกต้อง ดังนี้

๑. กรณีที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ หรือ email Address ไม่ถูกต้องผู้มีสิทธิสามารถปรับปรุง แก้ไข หรือเพิ่มเติมข้อมูลในช่องทางที่ตรวจสอบได้ด้วยตนเอง

๒. กรณีข้อมูลอื่นๆ ไม่ถูกต้อง ให้ผู้มีสิทธิกรอกข้อมูลที่ต้องการปรับปรุง แก้ไขหรือเพิ่มเติม ตามแบบคำขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ(แบบ ๗๑๒๗) พร้อมแนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง ยื่นที่ลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ตึกอำนวยการ ชั้น ๓ โรงพยาบาลอุตรดิตถ์

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ข้ราชการ ลูกจังประจำผู้รับเบี้ยหวัด ผู้รับบำนาญ ดำเนินการตรจสอบข้อมูลของตนเองและบุคคลในครอบครัวในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐให้ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน ตามรายละเอียด ที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓

2020-07-16 10:40:23

แสดงความคิดเห็น