แบบฟอร์มแบบประเมินบุคคลและผลงาน 4 สายงาน

แบบฟอร์มแบบประเมินบุคคลและผลงาน 4 สายงาน Download เอกสารคลิก

* นักวิชาการสาธารณสุข * นักกายภาพบาบัด
* นักเทคนิคการแพทย์ * นักรังสีการแพทย์

ขั้นตอนการดำเนินงาน

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน(แนบเอกสารเพิ่มเติมในบางกรณี) นำเอกสารยื่นที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ตึกอำนวยการ ชั้น 3 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์

2020-08-10 08:52:25

แสดงความคิดเห็น